Závazné všeobecné podmínky

 

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi nájemcem (dále jen zájemce) a pronajímatelem se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což 

zájemce stvrzuje odesláním závazné objednávky, která je uveřejněna na internetových 

stránkách. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky pronájmu domu a připsáním zálohy na účet 

pronajímatele.

Zájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí ve své objednávce. Případné změny

údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je zákazník povinnen neprodleně oznámit 

pronajímateli domu.

2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny  hradí zájemce při objednání pronájmu domu.

Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaného pronájmu domu Po jejím 

uhrazení zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Druhou zálohu – částku zbývající do 

celkové ceny pronájmu domu uhradí zájemce nejpozději 1 měsíc před  smluveným termínem pronájmu 

na účet pronajímatele. Po jejím uhrazení obdrží zájemce e-mailem potvrzení a nájemní smlouvu

na pronájem domu. Při objednání pronájmu v době kratší než jeden měsíc před nástupem se 

hradí celková cena za pronájem jednorázově.

Nebude-li druhá záloha uhrazena v termínu 30 dnů před začátkem smluvního vztahu promájmu domu,

nemůže pronajímatel garantovat další rezervaci nájmu a může jednostranně pronájem odmítnout s tím,

že zájemcem již zaplacené zálohy započítá do stornopoplatků uvedených v čl 5, případný přeplatek

vrátí na účet zájemnce a to v termínu do 10 dnů.

Na vyžádání vystavíme daňový doklad o zaplaceném pronájmu.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí pronajímaného domu a za pravdivost informací ručí pronajímatel. 

Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pronájmu. V okamžiku 

vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zájemcem a pronajímatelem. Tento doklad musí

být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci pronájmu uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek - např. uvedení nepravdivých 

informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být pronajímatelem na místě 

požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je 

pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení smluvního vztahu a vykázání z domu všech osob,

které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn postupovat i v případě 

opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy 

(např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). 

Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K 

tomu doporučujeme před nástupem sjednat běžné komerční pojištění .

Zájemce podpisem smlouvy o nájmu rnemovitosti potvrzuje, že je po dobu 

pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího 

ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku 

pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.

b) O způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který 

podepíše zájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s 

určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a 

o škodě bude pořízena fotodokumentace.

c) Zájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném 

ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

5. Stornovací podmínky

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před začátkem termínu pronájmu. Objednávku je 

možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala a ze stejného e-mailu. Pro 

stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zájemcem 

emailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě 

zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

 • více než 40 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku

 • od 39 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny objednaných služeb

 • od 14 do 10 dní před datem nástupu pobytu 75 % z ceny objednaných služeb

 • 9 dnů a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb

V případě předčasného ukončení pronájmu domu zájemci nevzniká žádný nárok na vrácení částky

za pronájem domu.

6. Osobní data zákazníka

Zájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho 

osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových 

zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí 

straně.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto "všeobecné podmínky" nabývají účinnosti dne 1. 1. 2016 a jsou nedílnou součástí 

smluvního vztahu mezi zájemcem a pronajímatelem domu. Zájemce se při pravdivém 

vyplnění a zaslání objednávky tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito 

podmínkami seznámen, tyto si přečetl a odesláním objednávky na email pronajímatele na tyto 

přistupuje a souhlasí s nimi.

a) Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle Seznamu movitého majetku –

INVENTÁŘE, který je volně dostupný v budově. Veškerý movitý majetek bude sepsaný 

a předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem.

V případě, že při ukončení pronájmu a porovnání soupisu movitých a nemovitých věcí pronajímatel

zjistí poškození,nefunkčnost, nebo odcizení, uhradí/nahradí zájemce v hotovosti tyto věci při

předání nemovitosti - domu.

V případě, že bude škoda vyšší než 3 000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc předána

Policii ČR.

b) V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč. V případě, že 

nájemce zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním 

užívající nemovitost okamžitě vykázat z domu bez náhrady. Nájemce je oprávněn 

provést namátkovou kontrolu domu v době pronájmu.

c)Dům se předává i přebírá řádně uklizený a čistý. Úklid provádí vždy zájemci.

V případě, že dům nebude vrácen pronajímateli uklicený, stanovují si obě smluvní

strany pokutu ve výši 3000,- Kč splatnou v hotovosti k rukám pronajímatele.

 1. Pronajímatel je seznámen, že dům je napojen na čističku odpadních vod. Z tohoto

  důvodu je přísně zakázáno splachovat do WC hygienické pomůcky, dětské vhlčené

  ubrousky a jiné předměty. V případě automatického vypnutí funkce ČOV z tohoto důvodu budou

  veškeré náklady na odstranění takovýchto předmětů a znovuzprovoznění ČOV účtovány zájemci v

  plné výši. Čistička je vybavena automatickým bezdrátovým hlášením poruch.

 1. Pronajímatel nezajiš´tuje v souvislosti s pronajímaným domem žádné jiné služby.

  Zájemce si opatří vlastní ložní prádlo na postele (povlečení a prostěradla) a rovněž zajistí úklid pronajatého domu.

10. Pronájem

Zahájení pronájmuu vždy od 14,00 hod. v prvním dni rezervace převzetí domu. Ukončení 

pronájmu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace - předání domu.

11. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, všem osobám při jejich 

pobytu v domě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, 

zranění či jiné újmy osob užívajících pronajatý dům. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve 

všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí 

všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných 

pronajímatelem.

Pronajímatel 

Gabriela Tůmová

……………………….. …………………………

Zájemce Nájemce