Smlouva o pronájmu rekreačního domu

Pronajímatel:
Mgr. Gabriela Tůmová
 
Nájemce:
Jméno a příjmení:_____________________________________
Trvalý pobyt:________________________________________
Číslo občanského průkazu:____________
Uzavírají smlouvu o pronájmu  domu
Předmět pronájmu
Rodinný dům (dále jen dům)
č. p. 493
Horní Cerekev 39403
 
1. Specifikace
 
 
Vratná kauce: 3.000,- Kč
2. Všeobecné ujednání
2.1. Nájemce je povinen zanechat dům, který si pronajal v čistém a původním stavu. Zvláštní 
pozor je potřeba při užívání WC - nic co sem nepatří, neházet ( vlhčené ubrousky, hygienické potřeby...).
Způsobí-li  nájemce škodu, musí tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před 
ukončením pronájmu zjištěna škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce oprávněn 
žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené 
škodné částky převodem na účet pronajímatele.
2.2. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před započetím pronájmu 
částku ve výši 3.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od domu. Tato kauce 
bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí pronajímaného domu zpět pronajímatelem. Objekt 
je povinen nájemce nechat v řádném stavu.
2.3. Maximální počet  17 lůžek nesmí být zájemcem překročen bez předchozí dohody.
Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet,
je pronajímatel vysloveně oprávněn nájemce odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek).
Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu
spolubydlících osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit
nájemní vztah celého objektu.
2.4. Noční klid musí být dodržen od 22.00 hodin do 06.00 hodin.
2.5. V pronajímaném objektu je pod pokutou  výslovně zakázáno kouření, užívání drog či
jiných psychotropních látek a nepřiměřené pití alkoholických nápojů.
2.6. V případě zjištěného porušení kteréhokoli z uvedených zákazů uhradí nájemce k rukám 
pronajímatele pokutu ve výši 5 000,-Kč a to i opakovaně.
2.7. V případě, že pronajímatel zjistí při namátkové kontrole objektu, že nájemce, popř. 
některá z osob, která s ním nemovitost užívá, porušuje opakovaně některý ze zákazů uvedený 
v bodě 2.3., 2.4.,2.5., je toto bráno jako závažné porušení uzavřené smlouvy o pronájmu domu a 
pronajímatel je oprávněn, po uhrazení pokuty ze strany nájemce, všechny osoby z objektu 
vykázat s tím, že do lhůty max. 1 hodiny dojde z jejich strany k opuštění nemovitosti a to bez 
jakéhokoli nároku na vrácení uhrazeného pronájmu. 
2.8. Pronajímatel může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoli denní či noční 
hodinu tak, aby nerušil její užívání nájemcem či s ním ubytovanými osobami.

2.9. Nájemce je seznámen, že objekt je napojen na čističku odpadních vod. Z tohoto

důvodu je zakázáno do WC splachovat hygienické pomůcky, dětské vlhčené ubrousky nebo jiné předměty.

V případě automatického vypnutí funkce ČOV z tohoto důvodu budou veškeré náklady na odstranění

takovýchto předmětů a znovuzprovoznění ČOV účtovány nájemci v plné výši.

ČIstička je připojena na automatické bezdrátové hlášení poruch.

2.10. Pronajímatel nezajiošťuje v souvislosti s pronajímaným domem žádné jiné služby.

Nájemce si zajistí vlastní ložní prádlo (povlečení, prostěradla) a rovněž zajistí úklid pronajatých prostor.

3. Platba za pobyt zájemce
3.1.1. Při rezervaci se platí předem 50% z cílové částky na účet pronajímatele.
3.1.2. Nejdéle 1 měsíc před nástupem uhradí zájemce zbývající částku na účet pronajímatele.
3.1.3. V den nástupu bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 3.000,- Kč při převzetí
předmětu pronájmu.
4. Stornovací podmínky
• více než 40 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku 
• od 39 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny objednaných služeb 
• od 14 do 10 dní před datem nástupu pobytu 75 % z ceny objednaných služeb 
• 9 dny a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb
5. Dodatečné ustanovení
Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné podmínky“, které jsou umístěny na 
webových stránkách www.a s nimiž se nájemce seznámil při provádění 
objednávky (rezervace). Podpisem této „Smlouvy o pronájmu“ nájemce výslovně prohlašuje, 
že „Všeobecné podmínky“ četl a souhlasí s nimi. Nájemce odpovídá za všechny osoby s ním 
sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které oni způsobí. Případnou 
vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel 
uplatňovat a vymáhat po nájemci.
6. Odpovědnost
Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení osobních věcí všem osobám při jejich 
pobytu v domě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, 
zranění či jiné újmy osob užívajících pronajatý dům. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve 
všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí 
všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných 
pronajímatelem.
Se smlouvou a všeobecnými podmínkami jsem se seznámil a souhlasím s ní a toto souhlasné stanovisko stvrzuji svým podpisem.

souhlas stvrzuji svým podpisem.
V ..............................
Podpis nájemcePodpis pronajímatele